MANAGEMENT

CONSULTING

Το Business Management & Consulting  επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
κάνουν τα σωστά βήματα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTING

Τι προσφέρουμε στην επιχείρηση που λειτουργούμε συμβουλευτικά;

«Τι περιλαμβάνει το Business Management & Consulting ;»

Στο σύγχρονο management τα στελέχη διοίκησης αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση.
Πώς να αντιμετωπίσουν τις υπερβολικά πολύπλοκες καταστάσεις που παρουσιάζονται καθημερινά και τα δεδομένα μιας αγοράς που δεν έχει δεδομένα.

Τα παραδοσιακό management αποτελείται από 4 κατηγορίες:

Στρατηγική
Οργάνωση
Διοίκηση
Έλεγχος
Το σύγχρονο management απαιτεί και προσθέτει 2 επιπλέον κατηγορίες:
Α. Ενόραση του κλάδου (ποια μορφή θα έχει ο κλάδος μας στο μέλλον).
Β. Διοίκηση των μονοπατιών αλλαγής (ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν στην νέα μορφή του τον κλάδο μας και πως θα τους οικειοποιηθούμε και θα ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό).

Η στρατηγική θεωρούμε στην EBM TEAM πως είναι το Α και το Ω.

Ο Sun Tzu είναι από τους πρώτους διδάξαντες της στρατηγικής και με το βιβλίο του η τέχνη του πολέμου με ιστορία δυόμισι χιλιάδων ετών διδάσκει τον απανταχού κόσμο ότι η στρατηγική δεν ήταν ένας σχεδιασμός με την έννοια της εφαρμογής ενός καταλόγου ενεργειών αλλά μάλλον απαιτεί κατάλληλη και ταχεία ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η αδιάλειπτη προσπάθεια για απόκτηση και διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων αποτελεί τον σύγχρονο ορισμό της στρατηγικής.

Για να καθορίσουμε τη στρατηγική της επιχείρησης πελάτη μας οφείλουμε να απαντήσουμε σε 5 ερωτήματα:

Where are we now – Που βρισκόμαστε σήμερα;
Where do we want to be – Που θέλουμε να πάμε;
How are we going to be there -Πως θα πάμε εκεί;
Which way is the best-Ποιος δρόμος είναι ο καλύτερος
How can we ensure arrival-Πως θα σιγουρέψουμε την επιτυχία

Στην EBM ΤΕΑΜ έχουμε συνδυάσει όλα τα παραπάνω και τα έχουμε προσαρμόσει στο περιβάλλον των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων βασισμένοι όμως πάντοτε στις διεθνείς πρακτικές.

Συνεργαζόμενοι πολύ κοντά με τους πελάτες μας έχουμε καθορίσει 4 βήματα ή αλλιώς ενέργειες ώστε να επιτύχουμε τον κοινό στόχο:
Διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος αξίας. Ένα σύστημα που κάθε τμήμα του θα είναι ένα κρίκος μιας αλυσίδας αξίας. Μιας αλυσίδας που κάθε κρίκος θα προσθέτει αξία και θα λαμβάνει αξία, δημιουργώντας την συνολική προσφερόμενη αξία προς την κοινωνία και φυσικά την αγορά.

Τα 4 βήματα είναι τα εξής:

1)Ανάλυση ->2) Διατύπωση ->3) Εφαρμογή ->4) Αξιολόγηση

1. Σαφής καθορισμός της θέσης της επιχείρησης (Positioning)
Για να καταλήξουμε ότι μια θέση είναι καλή πρέπει πρώτα να ερευνήσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε έναντι των ανταγωνιστών μας και αυτό το επιτυγχάνουμε τόσο ερευνώντας την ίδια την επιχείρηση όσο και ερευνώντας το ευρύτερο περιβάλλον ή την αγορά στόχο.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας είναι βασισμένες στο να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την συνολική προσφορά της εταιρίας πελάτη μας (τα προϊόντα και την ποιότητα τους, την προστιθέμενη αξία λόγω ονόματος/σήματος/φήμης, τις συνολικές προσφερόμενες υπηρεσίες, την ικανοποίηση από την χρήση κλπ) και να αναδείξουν τα προσόντα της επιχείρησης, έναντι των ανταγωνιστών της.

2. Στρατηγικός σχεδιασμός προσαρμοσμένος στην προηγούμενη ανάλυση.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι συνήθως αυτό για το οποίο οι επιχειρήσεις ζητούν την βοήθεια ενός επαγγελματία συμβούλου ο οποίος κατέχει την γνώση, την εμπειρία και την τεχνική για επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι και να υλοποιηθεί η αποστολή και το όραμα της.

3. Πρακτική υλοποίηση της διατύπωσης
Για να αποδώσουν όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία η καθημερινή παρακολούθηση του και τήρηση κατά γράμμα των παραμέτρων του σχεδιασμού.

4. Έλεγχος και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής
Μέσω του ελέγχου θα επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την επιχείρηση που δεν είναι άλλο από τον αντικειμενικό σκοπό κάθε επιχείρησης, τα κέρδη.

Ο προγραμματισμός δεν είναι εύκολη υπόθεση, πρέπει να υπάρχει σύνεση και προσοχή. Υπάρχουν 3 είδη προγραμματισμού:

Βραχυχρόνιος (διαρκεί έως 1 χρόνο)
Μεσοπρόθεσμος ( έως 5 χρόνια)
Μακροπρόθεσμος (πάνω από 5 χρόνια)
Στις ελληνικές επιχειρήσεις ταιριάζουν και οι 3 προγραμματισμοί ωστόσο πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στον βραχυχρόνιο και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Η «οργάνωση» είναι μια έννοια λίγο πολύ γνωστή αλλά στις επιχειρήσεις, συχνά δεν γίνονται αντιληπτά τα τμήματα που χρειάζονται έμπειρα και εξειδικεύμένα στελέχη για να διαφοροποιηθεί η επιχείρηση από τον ανταγωνισμό και να αποκτήσει προβάδισμα και ανάπτυξη. Η οργάνωση είναι η διαδικασία η οποία θα δώσει δομή στην επιχείρηση με στόχο την αρμονική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της. Σε αυτό θα βοηθήσει το οργανόγραμμα το oποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης και θα αποτυπώσει την οργανωτική δομή της επιχείρησης σας.

Θα αποτυπωθούν χρήσιμες πληροφορίες ως προς:

Τη θέση της κάθε οργανωτικής μονάδας μέσα στην επιχείρηση
Την ατομική θέση κάθε υπαλλήλου ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει στην επιχείρηση
Τις σχέσεις των υπαλλήλων μεταξύ τους
Άμεσα συνδεδεμένη με την οργάνωση είναι η προσπάθεια του επιχειρηματία για αποκέντρωση. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις λειτουργίες . Σε αυτή την περίπτωση τον βοηθάμε να αναθέσει καθήκοντα και αρμοδιότητες στους άλλους (καταμερισμός των έργων) έτσι ώστε ο ίδιος να έχει πάντα την ευχέρεια του χρόνου για να:

Σχεδιάζει
Προγραμματίζει 
Εποπτεύει
Τελευταία λειτουργία αποτελεσματικού management είναι ο έλεγχος.
Είναι η διαδικασία εκείνη η οποία διατυπώνει:
Εάν πράγματι έγινε.
Με ποιο τρόπο έγινε.

Ο έλεγχος και ο προγραμματισμός πιστεύουμε πως είναι αλληλένδετα μεγέθη διότι ο ένας προϋποθέτει τον άλλο και μαζί αποτελούν το συστατικό για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σας.

Στην EBM TEAM δεν θεωρούμε πως ο έλεγχος πρέπει να διεξάγεται ώστε να αναδείξει ενόχους αλλά για να γίνει εκτίμηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προέκυψε ένα αποτέλεσμα και να αποφευχθούν παρόμοια λάθη μελλοντικά.

Κατόπιν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως το:

τι πετύχαμε,
πως το πετύχαμε,
τι αποκλίσεις είχαμε σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό
ποιές διορθωτικές κινήσεις οφείλουμε να κάνουμε.
Στην EBM TEAM δουλειά μας είναι να σας βοηθήσουμε:

να προγραμματίσετε τις δραστηριότητες σας,
να βάλετε τους κατάλληλους στόχους,
να εκτιμήσετε τις ανάγκες της αγοράς,
να διαπιστώσετε τις δυνατότητες τις επιχείρησης σας,
να οργανώσετε τις λειτουργίες της επιχείρησης σας με την σωστή δομή και τέλος
να εφαρμόσετε ένα αποτελεσματικό και κερδοφόρο σχέδιο δράσης.

Αυτό είναι το σύγχρονο Business Management & Consulting και αυτό σας βοηθάμε ως σύμβουλοι της επιχείρησης σας  να πραγματοποιήσετε.